tugasan esei
PENDIDIKAN DALAM ELEKTRONIK

Tajuk                           : MENINGKATKAN TAHAP KESEDARAN PENGUNAAN
                                      E-LEARNING (ELEKTRONIK) DALAM BIDANG PENDIDIKAN.                                           
Nama Pensyarah         : EN. MD YUSOFF BIN DAUD
Nama ahli kumpulan   :
Nama
No Matrik
MOHD AMIRUL FITRI BIN A RAHIM
A 154175
MUHAMMAD AIZAT BIN ISMAIL
A 153574
MUHAMMAD ALIF BIN BOHARI
A 152503
FATIN FAZRINA BINTI ROSLAN
A 154589
SITI AQILAH BINTI IBRAHIM
A 154683

ISI KANDUNGAN

PERKARA
M/s
Penghargaan

Pendahuluan                                                                                                       

Penyataan Masalah

Objektif Kajian

Persoalan Kajian

Metodologi Kajian                                                                                                                            

Dapatan Kajian

Perbincangan

Cadangan Kajian

Kesimpulan

Rujukan

PENDAHULUAN
    Seiring dengan perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) yang semakin pesat, keperluan akan suatu konsep dan  pelajaran (pendidikan) IT sangat diperlukan.Konsep yang kemudian terkenal dengan sebutan e-learning ini membawa pengaruh terjadinya proses transformasi pendidikan konvensional ke dalam bentuk digital, baik secara isi (contents) dan sistem. Saat ini konsep e-learning sudah banyak diterima oleh masyarakat dunia, terbukti dengan hebat pelaksanaan e-learning khususnya di institusi pendidikan (sekolah dan universiti).Beberapa perguruan tinggi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran elektronik sebagai medium elektronik (tambahan) terhadap bahan pelajaran yang disajikan secara tetap di kelas (Wildavsky, 2001; Lewis, 2002).
     Dalam tempoh Rancangan Malaysia Kesembilan (RM ke-9), perkembangan persekitaran digital global dijangka memberi kesan besar kepada usaha membangunkan Malaysia sebagai sebuah ekonomi berasaskan pengetahuan yang berdaya saing. Memandangkan ICT merupakan suatu penentu utama dalam proses pembangunan bagi meningkatkan ekonomi dalam rantaian ini, usaha telah dipergiat untuk mengarusperdanakan akses kepada perkhidmatan dan kemudahan ICT secara meluas serta menggalakkan penerimaan dan penggunaan ICT yang lebih menyeluruh dalam semua aspek kehidupan seharian. Pendidikan Teknikal dan Vokasional juga tidak terkecuali memanfaatkan penggunaan teknologi e-pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ini membolehkan pelajar menggunakan e-pembelajaran untuk mendapatkan maklumat yang dikehendaki (Rader dan Wilhelm, 2001). E-Pembelajaran (e-Learning) adalah merupakan kaedah terbaru menggunakan teknologi yang terkini bagi meningkatkan tahap pembelajaran. E-pembelajaran merupakan proses pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan rangkaian elektronik (LAN, WAN atau Internet) untuk menyampaikan kandungan, maklumat dan juga berinteraksi melaluinya. Internet, intranet, satelit, pita audio-video, interaktif tv fan CD-rom adalah sebahagian dari media elektronik yang digunakan untuk mempraktikkan e-pembelajaran (Kaplan-Leiserson, 2000.
  Oleh yang demikian , tahap kesedaran terhadap diri pengguna khususnya golongan pelajar , mahasiswa dan pendidik untuk menggunakan e-learning haruslah di pupuk dari sekarang dengan mendedahkan manfaatnya dan kepentingan dalam sistem pendidikan seiring dengan menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju . Pendidikan harus lah juga seiring dengan pelbagai bidang besar yang lain.

PERNYATAAN MASALAH

Dalam perlaksanaan e-pembelajaran, tidak kurang juga yang menyatakan kelemahan dan kekangannya. Menurut Urdan & Weggen (2000), walaupun banyak usaha yang dilakukan untuk memperkembangkan e-pembelajaran, tetapi hanya sebahagian keterangan yang menyokong 1124 1st International Malaysian Educational Technology Convention bahawa e-pembelajaran untuk pelajar pendidikan teknikal dan vokasional adalah efektif. Oleh yang demikian, kajian ini adalah sangat perlu untuk mengetahui kecekapan terhadap penggunaan e-pembelajaran, halangan-halangan dalam menggunakan e-pembelajaran dan hubungan antara kecekapan diri menggunakan e-pembelajaran dengan halangan penggunaan e-pembelajaran di kalangan siswazah pendidikan teknikal dan vokasional.
Pendedahan tentang kebaikan pembelajaran melalui e-learning kurang dipupuk dan kurang keberkesanan sistem . Kelemahan seperti kekurangan tenaga pendidik yang memahami dan mengaplikasikan kemudahan e-learning turut memberikan sumbangan yang tinggi dalam permasalahan ini.


TUJUAN KAJIAN
          Kecenderungan untuk membangunkan e-learning sebagai salah satu alternatif pembelajaran di pelbagai institusi pendidikan dan latihan semakin meningkat selaras dengan perkembangan di bidang teknologi komunikasi dan maklumat. Infrastruktur di bidang telekomunikasi yang menunjang penyelenggaraan e-learning tidak lagi hanya menjadi monopoli bandar-bandar besar, tetapi secara beransur-ansur sudah mula boleh dinikmati oleh mereka yang berada di luar bandar. Di samping itu, masyarakat yang berada di luar bandar telah dapat menggunakan kemudahan internet.
         Untuk memastikan program e-learning ini boleh digunakan semua pelajar mahupun pengajar dalam memudahkan pembelajaran seharian di kelas dan dewan kuliah .

OBJEKTIF KAJIAN
         Penggunaan teknologi komunikasi untuk kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi di Malaysia semakin kondusif dengan terbitan tahun 2001 yang mendorong perguruan tinggi konvensional untuk menyelenggarakan pendidikan jarak jauh (dual mode). Dengan iklim yang kondusif ini, beberapa perguruan tinggi telah melakukan pelbagai persiapan, seperti menugaskan para pensyarah untuk
(a) mengikuti latihan tentang pembangunan bahan belajar elektronik,
(b) mengenal pasti pelbagai platform pembelajaran elektronik yang tersedia, dan
 (c) melakukan eksperimen tentang penggunaan platform pembelajaran elektronik tertentu untuk menyajikan materi perkuliahan.


PERSOALAN KAJIAN
          Berdasarkan isu dan permasalahan kajian yang dinyatakan ini, pengkaji mengemukakan beberapa persoalan kajian seperti berikut :
a)      Sejauh manakah tahap kesedaran, kesediaan dan penggunaan e-pembelajaran di kalangan pelajar?

b)      Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar dalam menggunakan e-pembelajaran?

c)      Apakah masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar dalam menggunakan e-pembelajaran?
METODOLOGI KAJIAN

PROGRAM E-LEARNING
Secara konsep, pensyarah e-learning haruslah mempunyai pemahaman pada material yang disampaikan, memahami strategi e-learning yang berkesan, bertanggung jawab pada material pelajaran, penyediaan pelajaran, pembuatan modul pelajaran, penyampaian material pelajaran yang efektif, penentuan interaksi mahasiswa secara elektronik. Pensyarah harus dapat menggunakan peralatan, antara lain menggunakan audio, video material, dan rangkaian komputer selama pembelajaran berlangsung. Keupayaan baru yang diperlukan pensyarah untuk e-learning, antara lain perlu:
a. Memahami tentang e-learning,
b. Mengenal pasti ciri-ciri pelajar,
c. Menyediakan bahan kuliah yang interaktif sesuai dengan perkembangan teknologi baru.
d. Menyesuaikan strategi mengajar untuk menyampaikan material secara elektronik.
e. Menganjurkan bahan dalam format yang mudah untuk dipelajari.
f. Melakukan training dan amalan secara elektronik.
g. Terlibat dalam perancangan, pembangunan, dan pengambilan keputusan.
h. Menilai kejayaan pembelajaran, penerimaan dan persepsi para mahasiswanya.

 IV. KEBERKESANAN E-LEARNING
Program e-learning yang berkesan bermula dengan perancangan dan tertumpu pada keperluan bahan pelajaran dan keperluan pelajar. Teknologi yang tepat   hanya boleh dipilih apabila elemen-elemen ini difahami secara terperinci. Kenyataannya, kejayaan program e-learning berkaitan dengan usaha yang konsisten dan bersepadu dari mahasiswa, fakulti, falilitator, kakitangan dan pentadbir.
    Sehubungan dengan konteks pendidikan, peranan utama dari mahasiswa adalah untuk belajar dengan berjaya, merupakan tugas yang penting, sehingga perlu disokong oleh keadaan alam sekitar yang baik, memerlukan motivasi, perancangan dan kemampuan untuk menganalisa dengan menggunakan Arahan atau modul yang terbaik.
  
V. STRATEGI E-LEARNING
Strategi penggunaan e-learning untuk menunjang pelaksanaan proses belajar, diharapkan dapat meningkatkan daya serap dari mahasiswa atas material yang dipelajari; meningkatkan penyertaan aktif daripada mahasiswa;meningkatkan kemampuan belajar  mahasiswa; meningkatkan kualiti bahan pendidikan dan latihan, meningkatkan keupayaan memaparkan maklumat dengan peranti teknologi maklumat, dengan peranti biasa sukar untuk dilakukan; memperluaskan daya jangkau proses belajar-mengajar dengan menggunakan rangkaian komputer, tidak terbatas pada ruang dan waktu. Untuk mencapai hal-hal tersebut di atas, dalam pembangunan suatu aplikasi e-learning perlu diperhatikan bahawa bahan yang dipaparkan harus menunjang penyampaian maklumat yang benar, tidak hanya mengutamakan sisi keindahan saja; memperhatikan dengan teliti teknik belajar-mengajar yang digunakan; memperhatikan teknik penilaian kemajuan pelajar dan simpanan data kemajuan pelajar.
Material dari pendidikan dan latihan dapat diambil dari sumber-sumber yang sah dan dengan teknologi e-learning, materi bahkan boleh dihasilkan berdasarkan sumber dari tenaga-tenaga ahli (experts). Misalnya, mod video digital yang memaparkan seorang ahli mekanik menunjukkan bagaimana caranya memperbaiki suatu bahagian dari mesin kereta. Dengan animasi 3 dimensi dapat ditunjukkan bagaimana cara kerja dari mesin automotif dua langkah.

Strategi pengajaran yang boleh dilaksanakan dengan menggunakan teknologi e-learning adalah sebagai berikut:
•        Learning by doing. Simulasi belajar dengan melakukan apa yang hendak dipelajari; contohnya adalah simulator penerbangan (flight simulator), di mana seorang calon penerbang boleh dilatih untuk melakukan penerbangan suatu pesawat tertentu seperti ia berlatih dengan pesawat yang sesungguhnya
•        Incidental learning. Mempelajari sesuatu secara tidak langsung. Tidak semua perkara menarik untuk dipelajari, oleh kerana itu dengan strategi ini seorang mahasiswa dapat mempelajari sesuatu melalui hal lain yang lebih menarik, dan diharapkan maklumat yang sebenarnya dapat diserap secara tidak langsung.Misalnya mempelajari geografi dengan cara melakukan "perjalanan maya" ke daerah-daerah pelancongan.
•        Learning by reflection. Mempelajari sesuatu dengan mengembangkan idea / gagasan tentang subjek yang hendak dipelajari. Pelajar digalakkan untuk mengembangkan suatu idea / gagasan dengan cara memberikan maklumat awal dan aplikasi akan "mendengar" dan memproses input idea / gagasan dari mahasiswa untuk kemudian diberikan maklumat lanjutan berdasarkan masukan dari mahasiswa.
•        Case-based learning. Mempelajari sesuatu berdasarkan kes-kes yang telah berlaku mengenai subjek yang hendak dipelajari. Strategi ini bergantung kepada nara sumber ahli dan kes-kes yang dapat dikumpulkan tentang bahan yang hendak dipelajari. Pelajar dapat mempelajari suatu bahan dengan cara menyerap maklumat dari nara sumber ahli tentang kes-kes yang telah terjadi atas bahan tersebut.
•        Learning by exploring. Mempelajari sesuatu dengan cara melakukan eksplorasi terhadap subjek yang hendak dipelajari. Pelajar digalakkan untuk memahami suatu materi dengan cara melakukan eksplorasi mandiri atas bahan tersebut. Permohonan perlu menyediakan maklumat yang cukup untuk menampung eksplorasi dari mahasiswa. Mempelajari sesuatu dengan cara menetapkan suatu sasaran yang hendak dicapai (goal-directed learning). Mahasiswa diletakkan dalam sebagai seseorang yang harus mencapai tujuan / sasaran dan aplikasi menyediakan kemudahan yang diperlukan dalam melakukan hal tersebut.Mahasiswa kemudian menyusun strategi mandiri untuk mencapai tujuan tersebut.Suatu pendidikan jarak jauh berasaskan web mengunakan onsep e-learning harus mempunyai unsur sebagai berikut
1.       Pusat kegiatan pelajar; sebagai suatu ‘community web based distance’ learning harus mampu menjadikan cara ini sebagai tempat aktiviti pelajar, dimana pelajar boleh menambah kemampuan, membaca bahan kuliah, mencari maklumat dan sebagainya.
2.       Interaksi dalam group; Para pelajar dapat berinteraksi satu sama lain untuk membincangkan bahan-bahan yang diberikan pensyarah. Pensyarah dapat hadir dalam group ini untuk memberi sedikit ulasan tentang bahan yang diberikannya.
3.       Sistem pentadbiran mahasiswa; dimana para pelajar boleh melihat maklumat mengenai status pelajar, pencapaian pelajar dan sebagainya.
4.       Pendalaman material dan ujian; Biasanya pensyarah sering mengadakan quis singkat dan tugas yang bertujuan untuk pendalaman dari apa yang telah diajarkan serta melakukan test pada akhir masa belajar.Hal ini juga harus dapat dijangkakan oleh web based distance learning.
5.       Perpustakaan digital; Pada bahagian ini, terdapat pelbagai maklumat kepustakaan, tidak terbatas pada buku tapi juga pada kepustakaan digital seperti suara, gambar dan sebagainya. Bahagian ini bersifat sebagai penunjang dan berbentuk database.
6.       Material online diluar material kuliah; Untuk menunjang perkuliahan, diperlukan juga bahan bacaan dari web lain. Oleh itu pada bahagian ini, pensyarah dan pelajar dapat langsung terlibat untuk memberikan bahan lain untuk dihebahkan kepada pelajar lain melalui web.

DAPATAN KAJIAN
PENGERTIAN DAN MANFAAT E-LEARNING
Pembelajaran elektronik atau e-learning telah bermula pada tahun 1970-an (Waller and Wilson, 2001). Pelbagai istilah digunakan untuk mengemukakan pendapat / idea tentang pembelajaran elektronik, antara lain adalah: online learning, internet-enabled learning, virtual learning, atau web-based learning.
Ada 3 (tiga) hal penting sebagai keperluan kegiatan belajar elektronik (e- learning), iaitu:
(a) aktiviti pembelajaran dilakukan melalui penggunaan rangkaian ("rangkaian" dalam huraian ini terhad pada penggunaan internet. Rangkaian boleh saja termasuk LAN atau WAN). (Website eLearners.com),
(b) sokongan tersedia perkhidmatan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh peserta belajar, misalnya CD-ROM, atau bahan cetakan,
(c) sokongan tersedia perkhidmatan tutor yang boleh membantu peserta belajar apabila mengalami kesukaran (Newsletter of ODLQC , 2001).
Di samping ketiga syarat-syarat tersebut di atas masih boleh ditambah keperluan lain, seperti adanya:
(a) lembaga yang menyelenggarakan / mengendalikan kegiatan e-learning,
(b) sikap positif dari peserta didik dan tenaga kependidikan terhadap teknologi komputer dan internet,
(c) rancangan sistem pembelajaran yang dapat dipelajari / diketahui oleh setiap peserta belajar,
(d) sistem penilaian terhadap kemajuan atau perkembangan belajar peserta belajar,
(e) mekanisme umpan balik yang dibangunkan oleh agensi penganjur.
Dengan demikian, secara sederhana dapatlah dikatakan bahawa pembelajaran elektronik (e-learning) merupakan aktiviti pembelajaran yang memanfaatkan rangkaian (Internet, LAN, WAN) sebagai kaedah penyampaian, interaksi, dan fasilitasi serta disokong oleh pelbagai bentuk perkhidmatan belajar lain (Brown, 2000; Feasey , 2001).
Manfaat pembelajaran elektronik menurut Bates (1995) dan Wulf (1996) terdiri atas 4 hal, yaitu:
(1) Meningkatkan kadar interaksi pembelajaran antara peserta didik dengan guru atau pengajar (enhance interactivity).
(2) Membenarkan terjadinya interaksi pembelajaran dari mana dan bila-bila saja (time and place flexibility).
(3) Mencapai peserta didik dalam liputan yang meluas (potential to reach a global audience).
(4) Mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan bahan pembelajaran (easy updating of content as well as archivable capabilities ).
Dengan demikian diharapkan penerapan e-learning di perguruan tinggi dapat memberi manfaat antara lain:
- Adanya peningkatan interaksi pelajar dengan sesamanya dan dengan pensyarah
- Tersedianya sumber-sumber pembelajaran yang tidak terhad
- E-learning yang dibangunkan secara benar akan berkesan dalam meningkatkan kualiti Siswazah dan kualiti perguruan tinggi
- Terbentuknya komuniti pelajar yang saling berinteraksi, saling memberi dan menerima serta tidak terbatas dalam satu lokasi
- Meningkatkan kualiti pensyarah kerana dimungkinkan menggali maklumat secara lebih meluas dan bahkan tidak terhad
PERBINCANGAN
          Kesediaan pelajar-pelajar merupakan antara faktor penting perlaksanaan e-pembelajaran. Analisa kajian menunjukkan bahawa min keseluruhan bagi faktor ini adalah 3.89 iaitu berada pada tahap yang tinggi. Ini dapat dilihat dengan pernyataan yang berkaitan dengan pelajar mempunyai kemahiran asas berhubung dengan internet, memberikan nilai min yang tinggi. Penguasaan terhadap penggunaan internet secara tidak langsung akan memahirkan seseorang itu dalam menggunakan e-pembelajaran kerana ianya mempunyai hubungkait antara satu sama lain. Oleh yang demikian adalah penting bagi seseorang pelajar menguasai kemahiran asas menggunakan e-pembelajaran kerana mereka yang tidak mempunyai kemahiran asas berhubung dengan internet tidak mungkin dapat menggunakan e-pembelajaran dengan baik. Kenyataan ini disokong oleh kajian Mohd Yusri bin Yahya Ariff (2007), kemahiran asas penggunaan komputer adalah sangat penting dalam memudahkan penggunaan e-pembelajaran. Kenyataan ini dapat dijelaskan lagi oleh Musa (1992) kesediaan dalam pembelajaran bermaksud keupayaan dan kerelaan untuk belajar iaitu sekiranya pelajar mempunyai aras keupayaan yang tinggi maka pembelajaran akan dapat diperolehi atau difahami dengan mudah manakala jika pelajar mempunyai aras keupayaan yang rendah adalah sukar untuk menerima segala pembelajaran yang dipelajari. Berdasarkan dengan pernyataan ini, pelajar mempunyai kemahiran asas berhubung internet mempunyai aras keupayaan yang tinggi, maka e-pembelajaran akan dapat diperolehi atau difahami dengan mudah. Ianya selari dengan kajian Mohd Koharudin (2004), di dalam e-pembelajaran pelajar perlu berdikari dan memainkan peranan yang aktif dalam pembelajarannya. Jadi disini menunjukkan pelajar perlu bersedia untuk menuntut ilmu melalui e-pembelajaran . Penyelidik juga berpendapat, pada peringkat tinggi yang melibatkan penghasilan bahan kursus berbentuk modul dan diubahsuai dari nota kuliah ke bentuk hipertek dan permindahan modul elektronik dalam pelayan pusat untuk disalurkan ke rangkaian setempat perlu kepada kesediaan pelajar itu sendiri.
 Secara kesimpulannya, dapatlah dinyatakan bahawa kesediaan pelajar-pelajar terhadap perlaksanaan E-pembelajaran berada pada tahap yang tinggi. Minat juga banyak mendorong penggunaan E-pembelajaran dikalangan pelajar faktor ini juga merupakan faktor yang mencatatkan nilai min yang tinggi. Pernyataan ini mampu berada pada tahap yang tinggi adalah kerana minat pelajar terhadap era teknologi maklumat internet sebagai salah satu medium perantaraan yang sangat penting kepada pelajar-pelajar pada masa kini. Ini dapat dijelaskan lagi dengan pernyataan oleh Sharifah Alwiah (1984) menyatakan bahawa minat adalah merupakan daya pengerak atau kecenderungan seseorang untuk memberi perhatian kepada sesuatu, seseorang, benda atau kegiatan. Oleh itu jika seseorang itu berminat, ia akan terus memberikan tumpuan yang sepenuhnya kepada perkara yang menarik minatnya itu. Disokong juga dengan pernyataan ini, jika seseorang itu berminat walaupun mempunyai kebolehan yang sederhana, mereka selalunya boleh mengembangkan minat yang kuat dan terus berusaha menguasainya dengan gigih sehingga membawa kepada pencapaian yang tinggi (Crow and Crow, 1986)


CADANGAN KAJIAN
Sementara itu untuk mengelakkan kegagalan e-learning, program-program yang perlu dikembangkan berkaitan dengan keperluan pengguna khususnya mahasiswa antara lain:
- Berkaitan dengan maklumat tentang unit-unit berkaitan dengan proses pembelajaran: tujuan dan sasaran , kaedah pengajaran, jadual kuliah, tugas, jadual pensyarah, senarai rujukan atau bahan bacaan dan kenalan pengajar
- Kemudahan akses ke sumber rujukan: diktat dan nota kuliah, bahan persembahan, contoh uian yang lalu, FAQ (frequently ask question), sumber -sumber rujukan untuk pengerjaan tugas, laman-laman bermanfaat dan artikel-artikel dalam jurnal online
- Komunikasi dalam kelas: forum perbincangan online, mailing list perbincangan, papan pengumuman yang menyediakan maklumat (perubahan jadual kuliah, maklumat tugas dan batas waktu pungutan
Salah satu contoh perguruan tinggi yang telah melaksanakan e-learning secara (1) aktiviti dalam kelas (classroom);
(2) aktiviti belajar mandiri (self study);
(3) aktiviti e-learning di dalam kuliah juga haruslah dilaksanakan supaya memberikan pelajar penghayatan pembelajaran yang lebih baik sekaligus meningkatkan pencapaian pelajar universiti itu sendiri .KESIMPULAN
          Kejayaan e-learning ditunjangi oleh adanya interaksi maksimum antara pensyarah dan mahasiswa, antara mahasiswa dengan pelbagai kemudahan pendidikan, antara pelajar dengan pelajar lain, dan adanya pola pembelajaran aktif dalam interaksi tersebut.
•        Teknologi maklumat dan telekomunikasi yang murah dan mudah akan menghilangkan batasan ruang dan waktu yang selama ini menghadkan dunia pendidikan. Beberapa kebaikan yang boleh diperolehi adalah ;
(1) Mahasiswa boleh dengan mudah belajar di mana-mana tanpa terbatas lagi pada batasan institusi & negara;
(2) Pelajar boleh dengan mudah berguru dan membuat perbincangan dengan para tenaga ahli atau pakar dalam bidang yang diminatinya;
(3) Material kuliah dengan mudah diambil di pelbagai penjuru dunia tanpa bergantung pada perguruan tinggi di mana pelajar belajar.
Kesimpulanya , semua pihak haruslah bekerjasama menjayakan program e-learning di bidang pendidikan Malaysia.

RUJUKAN
O’Connor, C., Sceiford, E., Wang, g., Fourcar, Scocki, D., & Griffin, O. (2003). Departure, abandonmment, and dropout of e-learning: Dilemma and Solutions. Retrieved November 16, 2003, from www.masie.com O’Malley, J. & McCraw, H. (1999,winter). Student perceptions of distance learning. Online learning and the traditional classroom. Online Journal of Distance Learning Administration, II(IV),p1-11. Retrieved January 15, 2002, from www.westga.edu/~distance/omalley 24.html. Pollard, E., & Hillage, J. (Eds). (2001). Exploring e-learning. The Institute for Emploment Studies. Report No. 376. Brighton: UK. Rader, M., & Wilhelm,W. (2001). Needed research in business education (6th ed.). Little Rock, AR: Deltha Pi Epsilon. Schilke, R.A. (2001). A case study of attrition in web-based instruction for adults: Updating Garland’s model of barriers to persistence in distance educational. (Doctoral dissertation, Northem Illinois University. Urdan, T.A., & Weggen, C.C. (2000). Corporate e-learning: Exploring a new frontier. 

No comments:

Post a Comment